May 31, 2016

[專業涵養]高齡聽覺表現量表簡易版──台語翻譯

又一次因為工作的關係,把我先前整理的《高齡聽覺表現量表簡易版》(HHIE-S)翻譯成台語版本,在此提供給有需要的同業參考使用。

 1. 熟似新朋友時,聽袂清,感覺歹勢
 2. 家屬講話時,定定聽攏無,感覺足撞突
 3. 有人佇耳邊細聲講話,定定聽袂明
 4. 生活定定因為聽袂清,造成足濟困難
 5. 拜訪朋友抑是厝邊時,定定聽袂清,感覺足麻煩
 6. 因為聽了䆀,足少參加活動、足少去宮廟抑是教堂
 7. 定定因為聽袂清,佮家屬諍喙
 8. 看電視抑是聽收音機時,需要轉到很大聲
 9. 因為聽了䆀,變得無佮意交陪,抑是變得不佮意出門
 10. 佮別人做伙食飯時,別人講啥物攏聽袂明

Tâi-lô:

 1. Si̍k-sāi sin pîng-iú sî, thiann bē-tshing, kám-kak pháinn-sè.
 2. Ka-sio̍k kóng-uē sî, tiānn-tiānn thiann lóng bô, kám-kak tsiok tōng-tu̍t.
 3. Ū lâng tī hīnn pinn sè-siann kóng-uē, tiānn-tiānn thiann bē-bîn.
 4. Sing-ua̍h tiānn-tiānn in-uī thiann bē-tshing, tsō-sîng tsiok-tsē khùn-lân.
 5. Pài-hóng pîng-iú ia̍h-sī tshù-pinn sî, tiānn-tiānn thiann bē-tshing, kám-kak tsiok mâ-huân.
 6. In-uī thiann-liáu-bái, tsiok-tsió tsham-ka ua̍h-tāng, tsiok-tsió khì king-biō ia̍h-sī kàu-tn̂g.
 7. Tiānn-tiānn in-uī thiann bē-tshing, kah ka-sio̍k tsènn-tshuì.
 8. Khuànn tiān-sī ia̍h-sī thiann siu-im-ki sî, su-iàu tsuán-ka tsiok-tuā-siann.
 9. In-uī thiann-liáu-bái, piàn-ka bô-kah-ì kau-puê, ia̍h-sī piàn-ka bô-kah-ì tshut-mn̂g.
 10. Kah pa̍t-lâng tsò-hué tsia̍h-pn̄g sî, pa̍t-lâng kóng siánn-mih lóng thiann bē-bîn.
所發表 | 顯示版本變更: 1.7
[創用 CC 授權條款]
高齡聽覺表現量表簡易版──台語翻譯〉由 Jedi 製作,所有內容如無特別聲明,一律以創用 CC 姓名標示 3.0 台灣版授權條款釋出。
相關文章:
歷史上的今天:
西元 2007 年: 西元 2005 年:
迴響
[ 1 : 靜態鏈結 ]

Pe̍h-oē-jī pán kám ū?

Tè Khái-sū 發表於 June 2, 2016 02:52 PM
[ 2 : 靜態鏈結 ]

我台語講很爛,不確定現行翻譯版本是否恰當,等下個月實際拿出來用過,看群眾反應如何,再來修正──然後 POJ(Pe̍h-oē-jī,白話字)版本大概要等到那之後囉。

Jedi 發表於 June 2, 2016 02:59 PM
[ 3 : 靜態鏈結 ]

不過先來試試看好了:

1. Si̍k-sāi sin pîng-iú sî, thiann bē-tshing, kám-kak pháinn-sè

大概這樣?

Jedi 發表於 June 2, 2016 03:09 PM
[ 4 : 靜態鏈結 ]

加上 POJ 版,順便改掉原本翻譯的幾個字詞……台語跟 POJ 其實我都不熟,請不吝指教。

Jedi 發表於 June 2, 2016 04:12 PM
[ 5 : 靜態鏈結 ]

To-siā! M̄-koh che sī Tâi-lô, m̄-sī pe̍h-ōe-jī. Chha-put-to lah.

Tè Khái-sū 發表於 June 5, 2016 02:44 AM
[ 6 : 靜態鏈結 ]

果然是獻醜,剛剛把標示修正為 Tâi-lô

Jedi 發表於 June 6, 2016 02:21 AM
給我迴響吧!
個人資訊
是否記住個人資訊?請依上圖輸入檢核碼:
迴響

Jedi.org: 部落格 | Weblog | 三太子 | 討論 | 網頁親和力 | 深入親和力 | 簡報原力:AV | 履歷 | @ | Flickr | tumblr | NSFW